Tutanak Yazım Rehberi Revize Edildi.

Tutanak Yazım Rehberi Revize Edildi.
Çağdaş demokrasilerde parlamentoların vatandaşlar tarafından izlenmesi, açıklık ve şeffaflık açısından önemlidir. Bu izleme faaliyetlerinin yapılabilmesi için parlamentonun ürettiği bilgi ve belgelerin ulaşılabilir olması gerekir.

 

I. Meşrutiyetten itibaren Meclisi-i Mebusan ve Meclis-i Âyan döneminde yerleşmiş bulunan görüşmelerin kayıt altına alınması Osmanlıdan Cumhuriyete ciddî bir gelenek olarak aktarılmış ve 23 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisinin açılmasından bu yana da geliştirilerek devam ettirilmektedir.  

 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde “tam tutanak” tutulması ve bunların Tutanak Dergi hâlinde yayımlanması hususu 1924 Teşkilatı Esasiye Kanunu ve Dâhilî Nizamname’den itibaren bütün anayasa ve iç tüzüklerde yer almıştır.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Hizmetleri Başkanlığının, konuşmalardan sataşmalara, tartışmalardan protestolara kadar parlamentoda cereyan eden her şeyi doğru ve tarafsız olarak yansıtmak suretiyle parlamento tarihini yazma görevinin yanında, Türk dili ve imlasının doğru kullanılması noktasında araştırmacılara rehberlik etme görevi de bulunmaktadır.

 

Tutanak Yazım Rehberi, Tutanak Hizmetleri Başkanlığında meydana gelen bilgi birikimi ve tecrübenin ortaya konulması, tutanak yazımında bu bilgi ve tecrübe ışığında oluşmuş bulunan standardın geliştirilerek devam ettirilmesi yanında kurumsal hafızanın gelişmesine de önemli katkı sağlayacaktır.

 

Genel Sekreterlik olarak önemsediğimiz kurumsal gelişim ve değişime katkı sağlayacak bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Tutanak Hizmetleri Başkanlığı idarecilerine ve çalışanlarına yeni projeleri hayata geçirmesi dileğiyle başarılar diliyorum.

 

Dr. İrfan NEZİROĞLU

 
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Sekreteri
 
Rehber İçin Tıklayınız.